Chổi quét rụng chiều lá lá rơi
Lưng còng, tóc trắng, chín về trời...
Cháu con xa - Mẹ một mẹ
Chợt dâng nhớ - Biển đầy vơi!


Nhật Tân 1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]