Xưa bên cửa sổ ngắm trời nam,
Có biết gì đâu cảnh xẻ đàn.
Nay đã trải niềm đau cách biệt,
Chỉ còn bạn gió vẫn mơn man!

tửu tận tình do tại