Ông trời làm ấm thế gian,
Tình người lại ghét lạnh hàn nhạt phai.
Áo cừu đơn khóc nắng dai,
Áo đơn mát mẻ sao ngài lo chi.