Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Tứ ngôn
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2020 12:29

治怒箴

火生于木,
禍發必克。
氣生于身,
不喜爲賊。
夫怒火也,
而忍爲水。
忍則靜矣,
靜則忍矣。
凡物之來,
幻以應之。
應無所亂,
自然退散。
又念人生,
相聚幾何。
唯好不足,
奚以忿加。
放我於人,
体人於我。
人我兩平,
安有忤者。
怡怡如也,
一粒金丹。
心地清涼,
遊戲人間。

 

Trị nộ châm

Hoả sinh vu mộc,
Hoạ phát tất khắc.
Khí sinh vu thân,
Bất hỷ vi tặc.
Phu nộ hoả dã,
Nhi nhẫn vi thuỷ.
Nhẫn tắc tĩnh hỹ,
Tĩnh tắc nhẫn hỹ.
Phàm vật chi lai,
Ảo dĩ ưng chi.
Ưng vô sở loạn,
Tự nhiên thoái tán.
Hựu niệm nhân sinh,
Tương tụ kỷ hà.
Duy hảo bất túc,
Hề dĩ phẫn gia.
Phóng ngã ư nhân,
Thể nhân ư ngã.
Nhân ngã lưỡng bình,
An hữu ngỗ giả.
Di di như dã,
Nhất lạp kim đan.
Tâm địa thanh lương,
Du hý nhân gian.

 

Dịch nghĩa

Lửa do gỗ sinh ra,
Nhưng nếu lửa cháy thì tất phải tiêu tan gỗ.
Khí sinh ở thân người ta,
Nhưng nếu là khí xấu thì lại là giặc.
Ôi! Giận như lửa,
Mà nhẫn như nước.
Nhẫn thì tĩnh được,
Tĩnh thì nhẫn được.
Phàm sự vật gì đến,
Ta cứ ứng phó như không có gì.
Ứng phó mà không rối loạn,
Thì sự vật phải lui, tan đi.
Lại nên nghĩ rằng đời người,
Sống được với nhau bao lâu.
Chỉ tốt với nhau còn chẳng đủ,
Còn thêm giận dữ với nhau làm chi.
Suy bụng ta ra bụng người,
Đặt lòng người vào lòng ta.
Người và ta như nhau,
Thì làm gì có điều xích mích.
Chỉ có vui vẻ như thường,
Là một viên thuốc kim đan.
Làm cho lòng người mát rượi,
Sống vui đùa với thế gian.