Ngày xưa mỗi lần Thu chết
Hồn tôi trắng xoá xác mây
Bây giờ mỗi lần tôi chết
Vàng phai xơ xác rụng đầy...