không suối tóc em
dòng sông quê không thể dài
và ngát thơm đến thế
không tà áo dài em buông nhẹ
chiều chẳng bao giờ lộng gió vào đêm...

27-9-2020