chầm chậm chiều
tiều tuỵ dáng gió đi
trời thấp chạm mây chì
giai điệu trầm trầm cơn mưa nhỏ.
lay lắt một ánh vàng trên bậu cửa,
cánh cúc tàn vừa rụng nghĩ ngợi chi

mùa thu thứ ba rồi
chiều mưa ấy, từ li...