Có thân có của chẳng hay ho,
Chẳng học ai hồ trút chữ cho?
Ngày vắng gióng lòng ngồi lẳng lặng,
Đêm thanh ngửa thịt ngáy pho pho.
Làm văn rỗng quạc như mông ngựa,
Thấy gái đi qua nghếch cổ cò.
Bẽ mặt kia sao mày chẳng hổ,
Ai có con mà hồ gả cho?


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Trách học trò lười học.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989