Gồm 24 bài thơ mang tính giáo huấn, tóm tắt tam cương và ngũ thường.