Khổ thơ 5 Câu đầu có lẽ là : Pháo nổ đâu đây, khói ngợp trời