Theo văn hào Tô Hoài, câu đầu trong khổ cuối của bài thơ "Nhạc xuân" :
Huyền Trân ơi,
cần sửa lại cho đúng nguyên bản là:
Huyền Trân, Huyền Trân, Huyền Trân ơi!