Phận gái trót sinh thời loạn lạc
Đành về Chiêm quốc cứu lê dân
Phận gái trót sinh thời loạn lạc
Tình duyên xe kết với Chiêm Vương
Ô, Lý, hai châu làm sính lễ
Đất nước dài thêm bao dặm đường!


Nguồn: Cẩm Lai, Gió biếc (thơ), NXB Phụ nữ, 1999