Những bài thơ trong tập Bóng nắng (NXB Công an nhân dân, 2010).