Việc lại nhiều phiền toái,
Công văn chán rối mù.
Công phu hai chỗ hết,
Nát bét bảy năm dư.
Bệnh xót trời mai nở,
Tình sầu góc bể thưa.
Bởi về chưa thoả ý,
Gỏi vược chẳng tương tư.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.