Việc lại nhiều phiền toái,
Công văn chán rối mù.
Công phu hai chỗ hết,
Nát bét bảy năm dư.
Bệnh xót trời mai nở,
Tình sầu góc bể thưa.
Bởi về chưa thoả ý,
Gỏi vược chẳng tương tư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.