Hết đông, gió nổi đỉnh trời
Cởi tay áo lụa vái đời thân thương
Vì đâu ẻo lã bên đường
Múa đưa người quá một trường tử sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.