Ngựa phi bởi đám tuyết cuồng
Ngậm sương theo ngọn gió luôn rung mình
Linh Hoà, đừng nhập điện xinh
Ba nghìn cung nữ ức tình ghét ghen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.