Bắc nam cành tỏa hai miền
Hận tơ rũ thấp tuy nhiên không nhiều
Roi vàng ngựa trắng gió trêu
Cũng nhìn ra vẽ mỹ miều nhà Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.