Phất phơ theo sóng xanh mềm
Xiêm y mới nhuộm múa đêm lụa là
Đê Tuỳ cạnh điện Chương Hoa
Tắm thân trong gió mặn mà hứa cho.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.