Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (21 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 14/06/2014 14:30 bởi tôn tiền tử
Ngô Triệu 吳兆 tự Phi Hùng 非熊, người Hưu Ninh (nay thuộc An Huy), một hý kịch gia đời Minh, tác giả các vở Bạch luyện quần 白練裙, Kim Lăng 金陵, Quảng Lăng 廣陵, Cô Tô 姑蘇, Dự Chương 豫章.