Táng cốt chôn hương chẳng oán ai
Biến thành hoàng thổ cánh hoa khai
Biết đâu nở đẹp quân vương quý
Hơn chốn thâm cung chẳng thấy ngài

tửu tận tình do tại