Bùn xuân mưa nhỏ ướt
Oanh chuyển gọi trên cây
Sông Hoài gió đông cuốn
Trường Can chiều xuống đầy
Chạy ngựa hè phố lướt
Đá gà đấu trường vây
Trăng lên đàn sáo nổi
Nhà hát say đêm nầy

tửu tận tình do tại