Hoàng hoa sứ mệnh mới trao tay,
Ngó cỗ xe là bạn trước đây.
Bồ Bản đắc dâng sân ngọc lụa,
Động Đình xuân ngắm cảnh hồ mây.
Kinh quyền vận dụng đua tài khéo,
Lễ độ điều hoà tỏ chước hay.
Cất nhắc hẳn nhờ trên nghĩ ngợi,
Xe quay sau đó móc mưa đầy.

tửu tận tình do tại