Năm mới ai cũng già:
Riêng mấy chàng bán tranh Thần Phúc,
Mặt tươi tắn dường hoa.


- Thần Phúc: ebisu, Huệ Bỉ Thọ

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)