Chu An tiết tháo bậc hiền nhân
Rời chốn thị phi sống tịnh bần
Bởi kẻ quan xu nhờn phép nước
Tại y vua tối loạn quyền thần
Hồi hương dạy học đời thanh khiết
Đạo đức cao ngời áng bạch vân
Tiều Ẩn nhàn cư trên núi Phượng
Tấm lòng Văn Miếu tạc hàm ân.

Tuy Hoà, 13/11/2017