Sứ quân tranh trưởng loạn nhân tình
Bộ Lĩnh anh tài chọn đất linh
Chiêu phục thổ hào thâu cứ địa
Dụ hàng quan lại lấy quyền binh
Xưng danh Vạn Thắng Vương lừng lẫy
Tôn hiệu Minh Hoàng Đế hiển vinh
Từ thuở cờ lau rèn chí cả
Đại Cồ Việt quốc với nhà Đinh. (1)

Tuy Hoà, 30/10/2017
(1) Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đặt nền móng sáng lập nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam (nhà Đinh-nước Đại Cồ Việt), vì thế mà ông còn được gọi là người mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử. Ông được xếp vào danh sách 14 anh hùng tiêu biểu nhất của dân tộc Việt Nam.