Lê Lợi nối đời nghiệp đất Lam (1)
Dựng cờ khởi nghĩa ngót mười năm
Quân Minh hưởng thụ nhàn thân chó
Dân Việt cần lao khổ phận tằm
Xua lũ bất lương về cõi bắc
Đuổi bầy vô đạo cứu trời nam
Trung hưng sánh thuở Tiền Ngô nọ (2)
Nhân nghĩa rày cao ánh nguyệt rằm. (3)

Tuy Hoà, 10/9/2018
(1) Các thế hệ họ Lê thay nhau làm quân trưởng ở Thanh Hoá. Lê Lợi tiếp nối làm phụ đạo Lam Sơn.
(2) Phan Bội Châu coi Lê Lợi là hình ảnh chói lọi của vị Tổ Trung hưng thứ hai sau Ngô Quyền (Tiền Ngô Vương).
(3) Các tướng sĩ và dân chúng căm tức sự tàn bạo của quân Minh nên khuyên ông giết các bại tướng, Lê Lợi đáp rằng:
“Trả thù báo oán là thường tình của mọi người, nhưng không thích giết người là bản tâm của bậc nhân đức. Vả lại, người ta đã hàng, mà mình lại giết thì là điềm xấu không gì lớn bằng. Nếu cốt để hả nỗi căm giận trong chốc lát mà mang tiếng với muôn đời là giết kẻ đã hàng, thì chi bằng tha mạng sống cho ức vạn người, để dập tắt mối chiến tranh cho đời sau, sử xanh ghi chép tiếng thơm muôn đời, há chẳng lớn lao sao?”
(theo Đại việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử).