Đào tạo bây giờ lạ lắm nghe!
Chạy theo thành tích loạn ông nghè
Nhân tài nhiệt huyết không dùng tới
Tờ giấy giả hình lại thích khoe
Tiến sĩ huênh hoang nầy óc rỗng
Quan thầy khoác lác nọ lòng tre
Thiệt là uổng phí tiền dân quá
Định hướng như này mặt đáng che!

Tuy Hoà, 25/11/2017