Tiếng Việt, âm Nam rất tuyệt vời
Không cần sửa đổi ngáo sư ơi
Tưởng đâu sáng tạo gì hay lắm
Đạo lấy công người quá dở hơi
Đã lú còn mơ hồ cải tiến
Nên cuồng chẳng thấu đạt nguồn khơi
Đúng là phá hoại nền ngôn ngữ
Thiên hạ cười cho, để miệng đời!

Tuy Hoà, 02/12/2017