“Quốc công Tiết chế” (1) đại quyền thay
Thống lĩnh ba quân đánh giặc tài
Vạn Kiếp đuổi thù xông tử địa (2)
Thăng Long hộ giá thoát vòng vây (3)
Thoát Hoan binh bại đành chui ống (4)
Ô Mã đắm thuyền chịu bỏ thây (5)
Non nước thanh bình vui một thuở
Muôn đời sử sách mãi thơm lây. (6)

Tuy Hoà, 19/8/2017
(1) Chức tổng chỉ huy quân đội thời Trần.
(2), (3) Đầu năm 1285, đây là địa bàn tập trung binh lực của quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Quốc công Tiết chế Trần Quốc Tuấn sau cuộc rút lui chiến lược hộ giá vua và thượng hoàng khỏi Thăng Long trước thế mạnh ban đầu của quân Nguyên xâm lược.
(4) Tương truyền vào tháng 6 năm 1285 sau khi bại trận trong cuộc xâm lược lần thứ 2, Trấn Nam vương Thoát Hoan phải chui vào trong ống đồng cho quân lính khiêng để chạy trốn thoát về Tư Minh (Trung Quốc)
(5) Sau khi bị bắt sống vua nhà Trần rất căm giận Ô Mã Nhi đã giết rất nhiều người và đã phá hoại lăng tẩm của tổ tiên (Trần Thái Tông), có thể một phần vì Ô Mã Nhi đã quen chinh chiến ở Đại Việt, thuộc đường đất, nên vua Trần Nhân Tông bàn với Trần Quốc Tuấn tìm cách giết Ô Mã Nhi để trả thù, và cũng là để phòng hậu hoạ. Quân nhà Trần cho thuyền lớn đưa Ô Mã Nhi về nước, rồi cho người giỏi bơi lặn sung vào phu thuyền. Ra đến ngoài biển, lừa lúc ban đêm, những phu thuyền cùng Yết Kiêu đục thủng đáy thuyền, vì vậy Ô Mã Nhi bị chết đuối.
(6) Trần Quốc Tuấn được xếp vào danh sách 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.