Em là con gái
Lạc vào mùa yêu
Đợi người đến gọi
Đi trong hương chiều

Thèm lắm bình yên
Lúc rối ren lòng
Thèm người chia sẻ
Lúc buồn gió đông

Vì là con gái
Nên rất vu vơ
Long rong trên phố
Nghe mùa hát ru

Lại hay tiếc nhớ
Và hay thiết tha
Với điều đã cũ
Với ngày đã qua

Là em, con gái
Mùa thức vai gầy
Ai người tri kỉ
Đến tìm chiều nay ?