Gái có chồng như rồng có vây,
Gái không chồng như cối xay chết ngõng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]