Em là con gái nhà giàu,
Có dây xà tích dắt đầu thắt lưng.
Anh là con trai nhà nghèo,
Anh đi đánh giậm được vài giỏ cua.
Trời làm thiên hạ mất mùa,
Xà tích em mất, giỏ cua anh còn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001