Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2021 22:57

Spring snow

Look at the night sky:
I have two selves, two kinds of power.

I am here with you, at the window,
watching you react. Yesterday
the moon rose over moist earth in the lower garden.
Now the earth glitters like the moon,
like dead matter crusted with light.

You can close your eyes now.
I have heard your cries, and cries before yours,
and the demand behind them.
I have shown you what you want:
not belief, but capitulation
to authority, which depends on violence.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhìn bầu trời đêm:
Ta có hai bản thân, hai loại quyền lực.

Ta ở đây với ngươi, bên cửa sổ,
xem ngươi phản ứng. Hôm qua
mặt trăng mọc trên đất ẩm trong khu vườn thấp hơn.
Bây giờ mặt đất lấp lánh như mặt trăng,
như vật thể chết bị đóng vảy bởi ánh sáng.

Bây giờ ngươi có thể nhắm mắt.
Ta đã nghe tiếng khóc của ngươi, và tiếng khóc trước tiếng khóc ngươi,
và đòi hỏi đằng sau chúng.
Ta đã cho ngươi thấy những gì ngươi muốn:
không phải niềm tin, mà là sự đầu hàng
quyền lực, mà nó phụ thuộc vào bạo lực.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hãy nhìn vào khoảng trời đêm:
Có hai bản thể, cùng trên hai nguồn.

Gần anh, bên cửa sổ luôn,
xem anh phản ứng. Ngày hôm qua rồi
trong vườn đất ẩm trăng rơi.
Giờ đây lấp lánh khắp nơi địa cầu,
như tử thi có vảy bâu.

Anh nhắm mắt lại bắt đầu từ đây.
Nghe anh khóc, em khóc ngay,
và điều thỉnh nguyện kéo dài theo sau.
Em cho anh đạt mong cầu:
không tin cậy, nhưng mà đầu hàng ngay
uỷ quyền, theo mãnh lực này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời