Đời kẻ nhận đi đày phán quyết
Khổ vì quan nhỏ miệt nam man
Nho sinh xiếng xích miễn mang
Nhưng không còn thấy phố phường Lạc Dương.