Gió xuân dễ khiến tuổi hoa trôi
Khói sóng thuyền đêm một mái bơi
Kìa chú chìa vôi sao nhạo tớ
Cột buồm theo mãi vượt ngang trời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)