Văn chương rẻ rúng đã toan đi
Ngẩng cổ mây đông mộng nhớ về
Chỉ hận rừng thơm thưa thớt lắm
Xuân lan thu cúc chẳng cùng khi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)