Im ắng vườn văn mới
Bình yên chiến trường xưa
Giữa đất trời, một lính
Độc vác giáo bơ vơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)