Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Vũ (1 bài)
- Thái Diễm (9 bài)
- Vương Xán (1 bài)
- Gia Cát Lượng (5 bài)
- Chân thị (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/09/2008 01:23 bởi hongha83
Lưu Trinh 劉楨 (170-217) tự Công Cán 公幹, người Đông Bình (nay thuộc Sơn Đông), là một trong Kiến An thất tử đời Hán mạt. Ông sở trường về thơ ngũ ngôn, nổi tiếng với Tặng tòng đệ.