Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Trinh (3 bài)
- Tào Tháo (14 bài)
- Thái Diễm (9 bài)
- Vương Xán (1 bài)
- Khổng Dung (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/04/2020 09:34 bởi Vanachi
Nguyễn Vũ 阮瑀 (165-212) tự Nguyên Du 元瑜, người Uý Thị, Trần Lưu, là văn học gia, một trong Kiến An thất tử đời Đông Hán. Ông thuở nhỏ theo học Thái Ung 蔡邕 được khen là kỳ tài, sau làm Tư không phụ trách soạn văn thư cho Tào Tháo. Tác phẩm có Nguyễn Nguyên Du tập 阮元瑜集.