Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (2 bài thơ)
- Trác Văn Quân (2 bài thơ)
- Ban tiệp dư (1 bài thơ)
- Lý Diên Niên (1 bài thơ)
- Tân Diên Niên (1 bài thơ)
Tạo ngày 06/09/2008 00:44 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/09/2008 00:52 bởi Vanachi
Vương Xán 王粲 (177-217), tự Trọng Tuyên 仲宣 là một trong thất tử lừng danh thời Kiến An 建安 (cuối thời Đông Hán 東漢). Người đất Lạc Dương, lánh nạn đến nhờ Lưu Biểu 劉表 ở đất Kinh Châu 荊州. Tổ tiên của Vương Xán đều là quan to đời Hán, lúc Hiến Đế dời đô sang phía Tây, ông cũng rời khỏi Trường An. Khi Lưu Biểu mất, ông được Tào Tháo đưa về làm quan. Ông là người văn hay và giỏi toán. Về thành tựu văn học, ông nổi tiếng với các bài Thất ai thi, Tòng quân thi, Đăng lâu phú, được truyền tụng.

Nguồn:
1. Lịch sử văn học Trung Quốc/ NXB Giáo Dục, 2002.
2. Thơ Trung Quốc/ Nguyễn Thị Bích Hải tuyển dịch, NXB Giáo Dục, Huế, 2000.