11.00
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Phi (23 bài)
- Chân thị (1 bài)
- Gia Cát Lượng (5 bài)
- Tào Thực (44 bài)
- Thái Diễm (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tản Đà (1 bài)
Tạo ngày 05/01/2019 20:48 bởi tôn tiền tử
Mâu Tập 繆襲 (186-245) tự Hy Bá 熙伯, người huyện Lan Lăng, quận Đông Hải thời Tam Quốc, làm quan nhà Tào Nguỵ đến chức thượng thư.