Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tháo (14 bài thơ)
- Gia Cát Lượng (5 bài thơ)
- Tào Thực (43 bài thơ)
- Tào Phi (22 bài thơ)
- Thái Diễm (9 bài thơ)
Tạo ngày 06/01/2019 20:48 bởi tôn tiền tử
Mâu Tập 繆襲 (186-245) tự Hy Bá 熙伯, người huyện Lan Lăng, quận Đông Hải thời Tam Quốc, làm quan nhà Tào Nguỵ đến chức thượng thư.