15.00
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tháo (14 bài)
- Nguyễn Vũ (1 bài)
- Lưu Trinh (3 bài)
- Thái Ung (2 bài)
- Thái Diễm (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/04/2020 09:29 bởi Vanachi
Khổng Dung 孔融 (153-208) tự Văn Cử 文舉, là văn học gia, một trong Kiến An thất tử đời Đông Hán. Ông là cháu 20 đời của Khổng Tử, sinh tại nước Lỗ, từng làm Bắc Hải tướng ở Thanh Châu, Thanh Châu thứ sử, sau bất đồng và đắc tội với Tào Tháo nên bị giết cả nhà.