Tóc cánh ve, mũ hồng, đen mắt
Đàn luyện trơn bài mới "Vũ y"
Thềm vàng trăng tựa tuyết in
Pha lê lách cách giáp y trên mình

tửu tận tình do tại