Sa mạc sạch, núi cao, biên rộng
Đài báo nguy khói trắng bay lên
Người Phồn bộ lạc không yên
Quân Đường săn bắn tới bên suối Đề

tửu tận tình do tại