Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (333 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/01/2010 21:05 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/01/2010 02:24 bởi hongha83
Lư Tượng 盧象 tự Vĩ Khanh 緯卿, không rõ năm sinh năm mất, ước sống trong khoảng gần cuối niên hiệu Khai Nguyên đời Đường Huyền Tông, quê Vấn Thuỷ (nay là Thái An, Sơn Đông), cùng Vương Duy tề danh. Giữa thời Khai Nguyên, ông làm bí thư lang, rồi tả vệ Thương Tào duyện, được thừa tướng Trương Cửu Linh trọng dụng nhấc làm tả bổ khuyết, rồi trải các chức Hà Nam phủ tư lục, tư huân viên ngoại lang. Trong loạn An Sử, ông đầu hàng An Lộc Sơn, làm Vĩnh Châu tư hộ, chủ khách viên ngoại lang, cuối cùng qua đời ở Vũ Xương. Ông về thơ tề danh cùng Vương Duy, thơ có 12 quyển