Hỡi mình nỗi nhớ thương nhau
Trông mây chỉ thấy một mầu lam trôi
Nghe trong tiếng gió đáp lời
Ước chim không mỏi cánh đời tìm nhau
Tình yêu đã rộng lại sâu
Cũng không chứa đủ một bầu nhớ thương
Nghe rung từng sợi tâm hồn
Từ xa tựa cửa em ngồi ngóng anh
Nguyện lòng làm đám mây xanh
Nguyện hoa đỏ chót vót cành nở tung
Nguyện làm chân sóng đi cùng
Bao la biển thẳm đã từng hẹn nhau
Hoa kia ai giắt mái đầu
Mây kia bất tử một mầu nhớ thương


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]