Trên đường năm ngoái hát biệt ly
Hôm nay đất Thục người lại đi
Gió tháng hai ngoài rèm hoa nở
Trước đài lệ nhỏ trúc Tương phi
Tiếng đàn và lòng thiếp
Đứt nối như đêm tàn
Nhớ ai ngựa trắng đeo cung vàng
Nơi nào không có gió xuân sang
Lòng chàng cứng rắn gần như đá
Thiếp giống hoa hồng rồi phai tàn
Đêm hết trời xanh chắn sông dài
Sóng nổi bạc đầu như nhớ ai
Gió tây chưa thổi con thoi nhớ
Năm năm đan lụa sầu mi phai
Không thấy gì vui sông núi xa
Cài song khóa cửa ngồi trong nhà
Mắt lệ cho người nhòa nhạt tối
Nguyệt quế nở tàn mấy độ qua
Trong cây thấy sáng quạ quạ kêu
Gió thổi bờ ao tiếng dội theo
Ngày đến buồn tênh không thành mộng
Cầu nam tiên đoán tung tích cho.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.