Tinh anh dấu được khí kiền khôn,
Thiên tướng vang lừng tám cõi đồn.
nghe tiếng Hùng vương bẻn nảy việc,
Mảng danh, nghịch tặc đã kinh hồn.
Vợt vàng ngựa sắt hằng di để,
Làng Gióng non Trâu miếu hãy còn.
Tự điển trời nam ngôi đệ nhất,
Âm phò quốc thế vững bằng non.


Sách Văn đàn bảo giám ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê, với tiêu đề Phù Đổng Thiên Vương.