Thu cao, hồ sạch, nguyệt bằng ngày,
Đáy nước trên không một dạng tày.
Cây dựng non Yên xanh dễ thấy,
Cát in bãi Sở bạc khôn thay.
Dòng lam nghìn dặm quyến phẳng,
Hương quế ba canh gió bay.
Có khách hứng dòng tìm Phạm Lãi,
Vốc chơi, mừng thấy nguyệt bằng tay.


Sách Văn đàn bảo giám ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê, với tiêu đề Động Đình thu nguyệt. Hồ Động Đình thuộc địa phận hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc (Trung Hoa), nước sông Tương đổ vào hồ này.