Đổ mồ hôi sôi nước mắt
Để có hạt vàng hôm nay
Gốc rạ trơ trên đồng vắng
Hương mùa còn đọng đâu đây

Câu thơ phơi lên mặt giấy
Hiện ra như những luống cày
Bùn đất suốt đời lặn lội
Biết được chút gì trong tay...?